Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  operace » operace vbočeného palce nohy (hallux valgus)

Operace vbočeného palce nohy
(hallux valgus)

Pozorně si prosím přečtěte následující informace!. V případě, že jim dostatečně nerozumíte, nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení

Vbočený palec (hallux valgus) je patrně nejčastější deformitou nohy. Deformita může vzniknout už v dětství jako zděděná odchylka. Nejčastěji vzniká v pozdějším věku, ale není výjimkou již kolem 20 - 30. roku věku. V důsledku ochabnutí či méněcennosti vazivového a svalového aparátu dojde k poklesu podélné i příčné klenby. Vlivem přetížení vnitřní strany nohy při vbočeném postavení paty a hlezenného kloubu dojde k přetížení palcové strany nohy, ochabnutí a uvolnění meziprstních svalů, rotaci palce a postupně rozšíření přední části nohy. Tah svalů a šlach pak stahuje palec do vbočeného postavení, mění se osa palce, tlakem obuvi vzniká otlak na kůži i zhrubění na kosti. Postupně vznikají degenerativní změny na základním kloubu palce. Na RTG snímku nohy je typické vybočení I. zánártní kosti a vbočené postavení palce, prominence na hlavičce metatarsu a degenerativní změny základního kloubu palce.

Při dlouhodobé bolesti, větší deformitě a po selhání konzervativních způsobů léčby doporučujeme operační řešení.

Samotná operace se provádí buďto v celkové anestezii nebo lokální anestezii s tzv. analgosedací. Dle konkrétního nálezu, věku pacienta a stupně rozvoje artrozy volíme typ operačního zákroku, kdy odstraníme bolestivý kožní otlak, sneseme kostní „výrůstek“. Tento výkon bývá někdy definitivní, častěji však pokračujeme v operaci tzv. osteotomií, kdy měníme osu deformity (osteotomie - přerušení kosti, úprava osy a zafixování v korigovaném postavení), nebo provádíme tzv. resekční výkony – v případě těžší artrozy zákl.kloubu palce – a v tomto případě je palec po výkonu vždy mírně zkrácen. Pooperační rekonvalescence a doba do plné zátěže nohy je odvislá od použitého typu operace a pohybuje se od 3 týdnů do cca 2-3měsíců. Dle typu zákroku pak doporučujeme dobu odlehčování končetiny.

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže garantovat nekomplikovaný průběh operace a pooperačního rekonvalescence. Komplikace během operace a po ní se v určitém, i když velmi malém, procentu vyskytují a je tedy nutné, abyste si těchto možných komplikací byl(a) vědom(a). Lze říci, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná přítomnosti rizikových faktorů. Těmi mohou být pokročilý vek, přítomnost dalších onemocnění (diabetes mellitus, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), nesprávná životospráva (obezita, kouření) a vetší rozsah operačního výkonu. Vyšší riziko komplikací mají samozřejmě pacienti, nedodržující pokyny lékaře.

Mezi všeobecné komplikace, hrozící obecně při jakékoliv operaci, patří krvácení během operace a po ní, infekce, roztržení operační rány, prodloužené hojení rány, tvorba hypertrofických až keloidních jizev, alergická reakce na desinfekci, použitá léčiva nebo šicí a obvazový materiál. Při vážných komplikacích může být nutná opakovaná operace.

Mezi specifické komplikace patří event. recidiva vbočení palce, jejíž pravděpodobnost je opět odvislá od typu zvoleného operačního výkonu a je důsledkem dalšího rozvoje deformity příčné klenby nohy.

Komplikace při a po operaci se mohou objevit i přes naši maximální možnou snahu jim zabránit. Většina komplikací je však řešitelných. Tato informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo operatéra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu ještě zajímá. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistické očekávání.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Informovaný souhlas k prohlédnutí a k vytištění ve formátu PDF.

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •